De Halve Maen
Thom en Greetje Scherjon
Seinpolle 49
9001 ZS Grou
Tel. 0566 622662
Tel. 06 53656065
www.skutsjezeilengrou.nl
t.scherjon@defrysia.nl
Routeplanner


Skutsje zeilen in Grou, Friesland

Voor grote groepen zijn meerdere skutsjes beschikbaar!

skutsjezeilengrou • Seinpolle 49 • 9001 ZS Grou • Tel.0566-622662
t.scherjon@defrysia.nlRouteplanner